LETNÝ FESTIVAL ZLIAV

0

Všeobecné obchodné podmienky

Objednanie tovaru

Objednávky na jednotlivé druhy tovaru je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v obchode. Ak online objednávanie nefunguje, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na eshop@biocentrumplus.sk. Je potrebné uviesť názov výrobku, počet kusov, kontaktné údaje a adresu doručenia.
Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.biocentrumplus.sk. Registrácia zákazníka nie je potrebná.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky. Odoslaním objednávky vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku (e-mailom, telefonicky) aj bez udania dôvodu, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar ešte nebol odoslaný.

Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar je možné doručiť kuriérom na dobierku.

Cena za doručenie SR (poštovné a balné)

Doručenie kuriérom, dobierka: do 2kg - 4,40€, do 5kg - 6,80€, do 10kg - 7,90€

Spôsob platby

Kupujúci za tovar zaplatí v € spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:
- dobierkou – za tovar platí pri prevzatí.

Dodanie tovaru do zahraničia

V prípade objednávky zaslania tovaru do zahraničia / len EÚ/ - žiadame o úhradu vopred na účet a poštovné je spoplatnené aktuálnou sadzbou podľa slovenskej pošty cennik.posta.sk. Tovar na dobierku do zahraničia nezasielame.

Dodacie lehoty

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1-3 dní, dodanie kuriérom v priebehu 2-3 pracovných dní.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Garancia ceny

V prípade zaplatenia dohodnutej ceny a v prípade korektnej funkčnosti systému garantujeme cenu z objednávky. Vo všetkých ostatných prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný v čase objednania alebo záujmu o daný tovar.

Reklamácie

Reklamácia chýb tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý nájdete na našej stránke Reklamačný poriadok.

Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 14 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený“. Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!
Cena za tovar (bez poštovného) Vám bude vrátená platbou cez účet do 10 dní bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. Preto nám uveďte prosím aj Vaše číslo účtu.

Splnenie možnosti dodávky tovaru

Pri nákupe tovaru na www.biocentrumplus.sk sa predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.biocentrumplus.sk
Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje kupujúceho.

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.biocentrumplus.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.biocentrumplus.sk.

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.biocentrumplus.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.biocentrumplus.sk.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP predávajúceho. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Prevádzkovateľ e-shopu

Alexander Nagy - BIOCENTRUM PLUS; Sídlo: Továreňská 1383, Gabčíkovo 93 005; IČO: 35016868, DIČ: 1020252255, IČ DPH: SK1020252255

Prečítaním našich obchodných podmienok a vypísaním objednávkového formulára kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami.

Ďakujeme, že ste si našli čas a prečítali si Obchodné podmienky www.biocentrumplus.sk. Prajeme Vám príjemný nákup a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.